ഭാരതപര്യടനം eBook ↠

[BOOKS] ✮ ഭാരതപര്യടനം By Kuttikrishna Marar – Blackswantea.co.uk കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ ഏറെ ചർച്ചയും വിവാദവും ഉണ്ടാക്കിയ കൃതിയാണ്‌ ഭാരതപര്[BOOKS] ഭാരതപര്യടനം By Kuttikrishna Marar Blackswantea.co.uk കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ ഏറെ ചർച്ചയും വിവാദവും ഉണ്ടാക്കിയ കൃതിയാണ്‌ ഭാരതപര്? കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ ഏറെ ചർച്ചയും വിവാദവും ഉണ്ടാക്കിയ കൃതിയാണ്‌ ഭാരതപര്യടനം ലാണ് ഈ കൃതി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ പ്?.

?ധാനപ്പെട്ട കഥാസന്ദർഭങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് കൃതി അമാനുഷർ എന്നു കരുതുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ മനുഷ്യരായി അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെശക്തി ദൗർബല്യങ്ങൾ മാരാർ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു ഇതിൽ കർണ്ണന്റെ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയും വിശകലനവും ഏറെ പ്ര.

ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ Kuttikrishna Marar June – April was an Indian essayist and literary critic born in Pattambi KeralaHis work on Bharathaparyadanam A critical study of the Mahabharata is one that won him many honours He passed the Sahityashiromani exam from the Samskrita College in Pattambi He started his career as Sahithyacharya at the Kerala Kalamandalam For years he was with Mahakavi Va.

ഭാരതപര്യടനം pdf ഭാരതപര്യടനം PDF?ധാനപ്പെട്ട കഥാസന്ദർഭങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് കൃതി അമാനുഷർ എന്നു കരുതുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ മനുഷ്യരായി അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെശക്തി ദൗർബല്യങ്ങൾ മാരാർ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു ഇതിൽ കർണ്ണന്റെ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയും വിശകലനവും ഏറെ പ്ര.

10 Comments on "ഭാരതപര്യടനം eBook ↠"

 • Nandakishore Varma

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDFGreat analysis of the MahabharataKuttikrishna Marar takes many of the characters and episodes of the great epic and analyses them in their literary context This type of analysis where no external factors are brought into play other than the clues provided in the text itself enthralled me when I first read it in my early twenties I don't remember much to give a detailed review here which shows it is high time for a re read


 • Viji (Bookish endeavors)

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDF dhyaayato vishayaaan pumsa sangastheshoopajaayatesangaat sanjaayate kaamakaamaat krodhobhijaayatekrodhaat bhavati sammoha sammohaat smritivibramasmritibhramshaat buddhinaashobuddhinaashaat pranashyati62 63 ch 2 Bhagavad GitaThus say Krishna in his gospel of karma Those who are attached to sensual pleasures develop a craving for it This craving leads to anger and foolishness and death in the end This whole book was dedicated to how the Kauravas and Pandavas proved through their lives the essence of these verses The book is a journeyas the title says It is a journey with the authorwho takes us into the minds of those greater an


 • Sarath Krishnan

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDFThis is one of those rare works which demystifies all your taken for granted ideas It is a brilliant re reading of some of the characters of Mahabharatha You will undoubtedly accept him as the greatest critic in Malayalam literature


 • Aravind Vivekanandan

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDFMahabharata is one of the greatest landmarks in the literature of mankind It is said with only the slightest of exaggeration that 'what is not found in this book cannot be found anywhere in the world' However post 1980s popular culture has looked at the text as pulp fiction material reducing this masterpiece into merely the conflict between two rivaling families But Marar's work goes beyond the scope of black and white and immerses us into an ocean of grey inter spaced with clever and witty commentary The section 'Vyasante chiri' for example is downright blasphemous for our times He manages to dissipate many legends that were added to the text in subseuent centuries He is able to show the relevance of certain philosophies in the text in this day and age I have spent uite a few months on this book It was not because it bored me at any point But every chapter allows you insights that will continue to


 • Jibi Subhash

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDFNeed a second read laterexcellent book


 • iam_saran

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDFThis book was part of syllabus at school It is a critical study of the 'Mahabharatha' The book unravels the mysteries hidden in the epic while travelling through the minds of its characters This work by Kuttikrishna Maarar is a worthy read


 • Narendrāditya Nalwa

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDF Nese balasyeti chared adharmam


 • Sneha

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDFWill give you a new and in depth perspective on Mahabharatam


 • Aravind Ajaykumar

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDFOne of the gems in Malayalam literature The way Marar critically analyses the characters and explains the plot of the Mahabharata with such flow and knowledge is what makes this book a masterpiece A must read


 • Raji

  ഭാരതപര്യടനം eBook ↠ ഭാരതപര്യടനം pdf, ഭാരതപര്യടനം PDFNumber 1 novel of all time


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *