ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback

❮EPUB❯ ✺ ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു Author M. Mukundan – Blackswantea.co.uk അവർ പടവുകളിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങി അഞ്ചാമത്തെ പടവിൽ ഇരുന്നു അവിടെ എണ്ണയും പുഷEPUB ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു Author M. Mukundan Blackswantea.co.uk അവർ പടവുകളിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങി അഞ്ചാമത്തെ പടവിൽ ഇരുന്നു അവിടെ എണ്ണയും പുഷ അവർ പടവുകളിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങി അഞ്ചാമത്തെ പടവിൽ ഇരുന്നു അവ.

ിടെ എണ്ണയും പുഷ്പങ്ങളും അഴുകിക്കിടന്നിരുന്നു ജലം നിറയെ ഒഴുകുന്ന പുഷ്പങ്ങളാണ്‌ അവർ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഗംഗാജലം കോരിക്കുടിച്ചു ഭീമസേനന്റെ ശരീരത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ രുചിയുള്ള ജലം ‘നാം ഇന്നുമുതൽ പാപത്തിൽന.

ഹരിദ്വാരില്‍ free മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു Epubിടെ എണ്ണയും പുഷ്പങ്ങളും അഴുകിക്കിടന്നിരുന്നു ജലം നിറയെ ഒഴുകുന്ന പുഷ്പങ്ങളാണ്‌ അവർ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഗംഗാജലം കോരിക്കുടിച്ചു ഭീമസേനന്റെ ശരീരത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ രുചിയുള്ള ജലം ‘നാം ഇന്നുമുതൽ പാപത്തിൽന.

ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback M MukundanMalayalam എം മുകുന്ദൻ is one of the pioneers of modernity in Malayalam literature He was born on September at Mayyazhi in Mahe a one time French territory in Kerala He served as the president of Kerala Sahitya Akademi from October until March Mukundan is known in Kerala as 'Mayyazhiyude Kathakaaran' The story teller of Mayyazhi His native village of Mayyazhi.

10 Comments on "ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback "

 • Arun Divakar

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു EpubHaridwar what does that name bring up as an image to your mind The sacred and the mysterious adobe of the gods according to lore it is one of the holiest places for Hinduism as a religion I do not want my words to fool you for this is not a book that has traces of religion or spirituality in itIt tells you the story of a young man who comes to this vibrant and colorful place of myth half mindedly with his woman He is interested in sex smoking


 • Nivedita

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു EpubI knew I wouldn't enjoy this bookBut I had to read it for a projectThere were so many things that annoyed me so much during the entire experienceThe book focused a lot on drugs and how it can destroy one's life but it was not executed wellI wanted to see of Haridwar but sadly there was very littleThe characters were horribleI hated RameshHe was a self absorbed snob and Suja no betterI did not learn any lesson or values on spirituality from this book and also felt this romanticizing a lot of thingsThis is an honest opinion and


 • Sarath Krishnan

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു EpubDonno what to say after reading it To be frank I am always pessimistic regarding works which concentrates on pilgrim sites some geographical unit which has some supernatural or transcendental significance The same pattern can be seen in this novel as well somewhat similar to OV Vijayan's Gurusagaram or so Then I just thought it is something like a recipe that we usually see in cookery shows; one teaspoon of salt and so on If you read carefully it will be like some bhang or any other narcotics some Sanskrit sloka


 • Ramesh

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു Epuboru manushyante pachayaya avasthaoru vaaku kondu polum virasatha thonnillama one of great wish s to meet MMukundanhe is ma fav writer too


 • Meiya

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു EpubA self absorbed man with drug dependence and his weekend trip to Haridwar that changes his life forever A hopelessly naive woman who is deeply in love with him enables his addiction Is there a spiritual side to the story Sort of I found it extremely hard not to be judgemental towards the cen


 • Reshma T V

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു EpubWhile reading this bookI could travel through each and every word and also exposed in another world


 • Kuckoo

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു EpubDevotion is a form of addiction Never one knows when heshe will slip into that river of silence


 • Shihab Perumpulliyil

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു EpubI remembering his book Mukhundhante Kadhakal I was impressed with most of the short stories when I take this book the Character Ramesh is similar with some characters of his short stories however it was fascinating experience throughout the novel Mukhundhan had added some psychological consideration to the character but he narrated In brilliant way an


 • Sandeep S

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു Epubreally a great book


 • Aswathi

  ഹരിദ്വാരില്‍ Paperback ഹരിദ്വാരില്‍ free, മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു book, ഹരിദ്വാരില്‍ മണികള്‍മുഴങ്ങുന്നു EpubDidnt meet my expectation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *